Özel Tüketim Vergisi hakkında bilgiler

 Özel tüketim vergisinin konusu nedir ?

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli;

 • (I) sayılı listedeki malların ithalatçıları veya rafineriler dahil imal edenler tarafından teslimi,
 • (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabı,
  (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olmayanlar ile (III) ve (IV) sayılı listelerdeki malların ithalatı veya imal ya da inşa edenler tarafından teslimi,
 • (I), (III) ve (IV) sayılı listedeki mallar ile (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olmayanların özel tüketim vergisi uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı,

Bir defaya mahsus olmak üzere özel tüketim vergisine tabidir.

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli listelerde hangi mallar vardır ?

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli 4 (dört) adet liste vardır.

 • (I) sayılı listenin A cetvelinde; akaryakıt ürünleri, doğal gaz, LPG ve benzerleri,
  (I) sayılı listenin B cetvelinde; akaryakıta katılabilen solvent ve benzol türü ürünler ile madeni yağlar,
 • (II) sayılı listede; kayıt ve tescile tabi olan ile tabi olmayan kara, deniz ve hava taşıtları,
 • (III) sayılı listenin A cetvelinde; kolalı gazozlar ve alkollü içkiler,
 • (III) sayılı listenin B cetvelinde;  tütün ve tütün mamulleri,
 • (IV) sayılı listede; dayanıklı ve lüks tüketim malları yer almaktadır.

Özel tüketim vergisinin mükellefi kimlerdir?

 • (I), (III) ve (IV) sayılı listelerdeki mallar ile (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olmayanları imal, inşa veya ithal edenler ile bu malların müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenler,  
 • (II) sayılı listedeki mallardan, kayıt ve tescile tabi olanlar için; motorlu araç ticareti yapanlar,

Özel tüketim vergisinde vergilendirme dönemleri nasıldır?

Vergilendirme dönemi;

 • (I) sayılı listedeki mallar için, her ayın ilk onbeş günü birinci dönem, kalan günler ise ikinci dönem olarak belirlenmiştir.  
 • (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanlarda,  işlemlerin tamamlanmasından önce verginin beyanı ve ödenmesi esastır.
 • (II) listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olmayanlar ile (III) ile (IV) sayılı listelerde faaliyette bulunulan takvim yılının birer aylık dönemleridir.

Özel tüketim vergisi beyannameleri hangi süreler içerisinde verilir ?

Beyanname;

 • (I) sayılı listedeki mallar için vergilendirme dönemini izleyen onuncu günü akşamına kadar KDV yönünden bağlı olunan vergi dairesine,
 • (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanlar için ilk iktisap ile ilgili işlemlerin tamamlanmasından önce bu işlemlerin yapıldığı yer vergi dairesine, birden fazla vergi dairesi varsa MTV ile görevli vergi dairesine,
 • (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olmayanlar ile (III) ve (IV) sayılı listelerdeki mallar için vergilendirme dönemini izleyen ayın onbeşinci günü akşamına kadar KDV yönünden bağlı olunan vergi dairesine verilir.

İlk iktisap ne demektir?

İlk iktisap, (II) sayılı listedeki mallardan Türkiye’de kayıt ve tescil edilmemiş olanların kullanılmak üzere ithalini, müzayede yoluyla veya kayıt ve tescil edilmiş olsa dahi 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre iade edilenler de dahil motorlu araç ticareti yapanlardan iktisabını, motorlu araç ticareti yapanlar tarafından kullanılmaya başlanmasını, aktife alınmasını veya adlarına kayıt ve tescil ettirilmesini ifade eder.

Özel tüketim vergisinde tecil ve terkin uygulaması nasıldır?

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların;  (I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde kullanılmak üzere mükellefler tarafından tesliminde tarh ve tahakkuk ettirilen özel tüketim vergisinin Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek kısmı, teminat alınmak suretiyle tecil olunur. Söz konusu malların tecil tarihini takip eden ay başından itibaren oniki ay içerisinde (I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde kullanılması halinde tecil olunan vergi terkin edilir. 

İhraç edilmek kaydıyla ihracatçılara teslim edilen mallara ait özel tüketim vergisi, mükelleflerce ihracatçılardan tahsil edilmemesi şartıyla, bu mükelleflerin talebi üzerine vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunur. Söz konusu malların ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay başından itibaren üç ay içerisinde ihraç edilmesi halinde tecil olunan vergi terkin edilir.   

Özel tüketim vergisinde vergi indirimi nasıl uygulanır?

Özel Tüketim Vergisine tabi malların, yer aldığı listedeki başka bir malın imalinde kullanılması halinde ödenen vergi, Maliye Bakanlığınca belirlenen esaslara göre ödenecek vergiden indirilir.

Özel tüketim vergisinde malul ve engellilere uygulanan  istisna nedir ?

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7/2. maddesinde, Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tabi mallardan; 87.03 ( motor silindir hacmi 1.600 cm3’ ü aşanlar hariç ), 87.04 ( motor silindir hacmi 2.800 cm3’ ü aşanlar hariç ) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, sakatlık dereceleri % 90 veya daha fazla olan malul ve engelliler, bizzat kullanmak amacıyla sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malul ve engelliler ile (5766 sayılı Kanunun 19. maddesinin ( c)  bendi ile Özel Tüketim Vergisi Kanunun 7. maddesinin 2 numaralı bendine eklenen ( c) alt bendi hükmüyle yapılan değişiklik) yukarıda belirtilen malul ve engelliler tarafından ilk iktisabından sonra deprem, heyelan, sel, yangın veya kaza sonucu kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle yukarıda bahsi geçen araçları hurdaya çıkaran malul ve engelliler tarafından beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV’den istisna edilmiştir.

Özel tüketim vergisi hangi oranlar üzerinden hesaplanmaktadır ?

Bu Kanuna ekli listelerde yer alan mallardan karşılarında belirtilen tutar ve oranlarda ÖTV alınmaktadır. Buna göre (I) sayılı listedeki mallar için litre, kilogram ve metreküp birimleri itibariyle maktu vergi tutarları, (II) ve (IV) sayılı listelerdeki mallar için ise nispi vergi oranları, (III) sayılı listedeki mallar için ise nispi vergi oranları ile asgari maktu vergi tutarları belirlenmiştir.

Etiketler: , , ,
Facebook Profilinde Paylaş Twitter'da Paylaş
null
Özel Arama
  null